Algemene voorwaarden & Annuleringspolicy

Lelystad, januari 2012. (wijziging per 01-07-2012)
ALGEMENE VOORWAARDEN BUBA ENTERTAINMENT BV (Simcenter Lelystad & Simcenter)

artikel 1. Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Buba Entertainment BV (Simcenter Lelystad & Simcenter), gevestigd aan de Arendweg 37B 8218PE Lelystad, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32150156 Lelystad, hierna te noemen: “Gebruiker”, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan door Gebruiker derden dienen te worden betrokken.

3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Gebruiker en zijn directie.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Gebruiker en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

8. Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

artikel 2. Prijsopgave(n)
De door gebruiker gemaakte prijsopgave(n) en offerte(n) zijn vrijblijvend en kunnen zonder vooraankondiging worden aangepast, zolang de officiële bevestiging niet is opgemaakt en/of de dienst/produkt niet is geleverd.

artikel 3. Prijs(stelling) en Boekingen
Alle op de site en in advertenties, folders, uitingen genoemde prijzen zijn incl. btw, tenzij anders vermeld. Prijzen en aanbiedingen zijn onder voorbehoud van wijzigingen, set- en typefouten. Het is Gebruiker vrij prijzen te wijzigen zolang de dienst/produkt niet is afgenomen en/of geleverd. Bij het plaatsen van een boeking en reservering en het voldoen van de
daar uit voortvloeiende betaling is de prijs voor die betreffende boeking definitief. Boekingen zijn pas definitief NA ontvangst van de gehele betaling. Te laat of niet (geheel) ontvangen betalingen maakt het Gebruiker mogelijk de boeking te laten vervallen dan wel te verplaatsen. Gebruiker is gerechtigd de boeking als niet definitief te beschouwen indien niet aan één van deze voorwaarden is voldaan. Boekingen en betalingen worden gedaan voor de daarbij behorend aantal personen (MCC: 2 of 3). Down graden van de boeking is niet mogelijk; upgraden wel. Het verschil in prijsstelling zal vooraf of direct na de geleverde dienst voldaan moeten zijn/worden.

artikel 4. Annuleren / wijziging van de boeking / restitutie ongebruikte uren
Annuleren van de boeking is niet mogelijk. Let op het onderscheid tussen “directe aankopen”
(zie A) en “indirecte aankopen”
(zie B). Restitutie van ongebruikte uren is niet mogelijk. In overleg kunnen ongebruikte uren wel worden overgezet op (gebruikt door) een ander persoon. In het geval van een gradingpakket en/of een strippenkaart betekent de betaling van de eerste termijn (indien u in termijnen wenst te betalen) aanvaarding van de gehele factuur.

Wijzigen van een afspraak
Simsessies worden wel overwogen geboekt. Het wijzigen van een datum heeft een grote impact op onze agenda en daarmee de tarieven. Maak een afspraak dus wel overwogen en bewust, zeker indien er in teamverband gepland wordt.

A. Wijzigen van boeking (datum/tijd), voor boekingen betaald via Simcenter.nl:
Wijzigingen tot 72 uur (werkdagen ma t/m met vrijdag) voor de boekingsdatum: 30% van de boekingswaarde
Wijzigingen tot 48 uur (werkdagen ma t/m met vrijdag) voor de boekingsdatum: 50% van de boekingswaarde
Wijzigingen tot 24 uur (werkdagen ma t/m met vrijdag) voor de boekingsdatum: 75% van de boekingswaarde
Per wijziging geldt een wijzigingstarief van EUR 29,00.
Annulerings- en/of wijzigingskosten dienen direct, per iDeal-betaling, voldaan te worden. Bij het niet (tijdig) voldoen van deze kosten vervalt de boeking als geheel.

B. Wijzigen van boeking (datum/tijd), voor boekingen betaald via derden, indirecte aankopen (bijvoorbeeld Savemyday, Marktplaats):
– Is niet mogelijk. Aangekochte simsessie via derden, waarvoor een boeking is gemaakt, kunnen niet geannuleerd of
gewijzigd worden.

Annulering wegens omstandigheden: In het geval het door de Gebruiker aangeboden produkt of dienst door onvoorziene en/of onverwachte omstandigheden niet bruikbaar is of zijn, kán Gebruiker beslissen de boeking te annuleren. De boeking kan dan in gezamenlijk overleg verplaatst worden naar een andere datum. Direct of indirect opgelopen schade als gevolg van het annuleren, het verschuiven van de boeking, of het gedeeltelijk niet voldoen van de levering door Gebruiker, is voor risico van de Opdrachtgever. Gebruiker is niet aansprakelijk te stellen voor (gevolg)schade.

Bij annulering van uw reservering brengen wij €20,00 annuleringskosten in rekening.

artikel 5. Deelname en risico
Deelname aan het door Gebruiker aangeboden produkt of dienst is voor het risico van de Opdrachtgever. Gebruiker is verzekerd tot € 2.500.000,00 (twee miljoen vijfhonderd duizend) betreffende de wettelijke aansprakelijkheid, per gebeurtenis.

artikel 6. Betaling & BTW
Op alle door gebruiker opgemaakte offerte(n), alle overeengekomen opdrachten en alle gedane boekingen gelden de volgende betalingsvoorwaarden, welke bij het niet naleven van invloed kan zijn op de door Opdrachtgever gewenste boeking, verstrekte opdracht.

Alle genoemde bedragen zijn incl. btw tenzij anders aangegeven.

Betalen vs Boeken:
Alle boekingen dienen vooraf voldaan te worden, middels de door u te ontvangen electronische factuur (iDEAL-link). Bij het maken van een reservering/boeking gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Het niet voldoen van de factuur betekent niet automatisch dat de boeking vervalt.

Boekingen naar aanleiding van offerte(n) en/of andere afspraken: vooraf overboeken, tenzij schriftelijk overeengekomen is dat de betaling achteraf plaatsvindt. In het geval van betaling op factuur geldt een betalingstermijn van 3 dagen. Alle boekingen gaan gepaard met een (btw)factuur, welke online per PDF verzonden wordt.

Simcenter.nl / Buba Entertainment BV Arendweg 37B 8218 PE Lelystad Airport
kamer van koophandel 32150156 Lelystad
Contact: 0031(0)320‐288030
De Directie wordt gevoerd door R.J. Bakker, roel@simcenter.nl